معرفی

مشخصات فردی

مرتضی احسانی

نام - نام خانوادگی : مرتضی   احسانی

پست الکترونیکی : m.ehsani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پژوهشگاه پلیمر ایران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استاد

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی - معاون اداری و مالی دانشگاه

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1393-07-01

مرتضی احسانی
مرتضی احسانی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استاد
^